Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
Vasilyiç

Rönesans Ve Reform Nedir

Rönesans Nedir

XV. ve XVI. yy.da, Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir. Kelime anlamı "Yeniden Doğuş" demektir.

Rönesans hareketlerinin nedenleri

Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması.
• XV. ve XVI. yy.da, büyük sanatkarların yetişmiş olması
Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.
Coğrafya keşifleri sonucu, zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması
• Yazar, şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması
• Avrupa'nın, İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )
• İstanbul'dan, İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite'yi tanıtmaları ) Rönesans, İtalya'da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.

Rönesans hareketlerinin İtalya'da başlamasının nedenleri

Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.
Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.
Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi.
Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler.
Dinsel Nedenler: Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa, bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.

İtalya'da Rönesans Hareketleri

1. Edebiyat Alanında: 
• İtalya'da Rönesans hareketleri, " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)
• Yunanca, Latince ve İbranice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni, Roma Akademilerinde incelenmiştir.
• Hümanizmanın öncüleri ; Dante, Petrark, Bokaçius' dur. ( XIV.yy)
• XV. ve XVI. yy.da, Makyavel, Gişarden, Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir. 

2. Güzel Sanatlar Alanında:

a. Resim:
• Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.
• İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur.
Venedik Okulu ; daha çok, manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir.
Floransa Okulu ; İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır.
Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir. En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir. 

b. Mimarlık:
• Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.
• En önemli temsilcileri "Bramant" ve "Mikel Anj" dır. 

c. Heykeltıraşlık:
• Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.
• En önemli temsilcileri; Donatello, Giberti, Mikel Anj dır. 

Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması

İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa'ya yayılmıştır.

Fransa'da Rönesans: Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde.

İngiltere'de: En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir (Shakespeare) dir.

İspanya'da: Don Kişot'un yazarı "Cervantes"Hollanda'da: Ressam "Rambrand" 

Rönesans'ın Sonuçları

• Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.
Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş, dogmatik, durağan düşünce biçimi )
• Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur.
• Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol açmıştır

Reform Nedir

• XVI.yy.da Avrupa' da dinsel alanda görülen yenilik hareketlerine Reform denir. Kelime anlamı yeniden şekil vermek, düzenlemektir.
Reform önce Almanya' da başlamıştır. 

Reform Hareketlerinin Nedenleri

• Matbaanın Etkisi: Tevrat ve İncil gibi kitaplar çok sayıda basılmış, Hümanizma hareketleri sırasında da, milli dillere çevrilmiştir. Avrupalılar aracısız , doğrudan kitapları okumaya başlamışlar ve kitaplarda yazılanlarla, Kilise uygulamalarının farkını görerek, Kiliseye tepki duymaya başlamıştır.
• Rönesans'ın Etkisi: Avrupa'da Hümanist düşüncenin doğmasıyla, ortaçağ skolastik düşünce ve felsefesi eleştirilmeye başlandı.
• Katolik Kilisesinin Bozulmasının Etkisi: XVI.yy.da kilise, halka karşı yapması gereken dinsel ve sosyal görevleri, ihmal etmeye başlamış, kaynaklarını başka alanlarda harcadığı için halkın dini duygularını sömürerek, halktan para toplamaya başlamıştı.
• Endüljans Sorunu: Hıristiyanların günahlarından kurtulmaları için Kiliseye para ödemeleri yoluydu. XVI.yy.da papa, bu işi daha ileri götürmüş, ölen insanların yerine de endüljans alınabileceğini belirtmişti. 

Reform Hareketlerinin Gelişmesi

Almanya'da Reform Hareketleri
Reform hareketlerinin önderi, bir ilahiyat (Teoloji) Profesörü olan, "Martin Luther" dir.
• Luter, 1517 'de Wittenberg Kilisesinin kapısına astığı 95 maddelik bir bildiri ile Endüljans satışlarına itiraz etti. Luter bildirisinde " Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Tanrı kullarının günahlarını ancak kendisi bağışlar" " Öbür dünyada selamete ermek için imanın yeteceğini, Hıristiyanların Endüljans alarak günahlardan kurtulamayacaklarını " söylemiştir. Bunun üzerine Papa X. Leon , Luter'i Aforoz etmiş, Luter'de Wittenberg'de halkın gözü önünde , Aforoznameyi yakarak, Papa ile bağlarını koparmıştır. Papa'nın, Alman İmparatoru Şarlken' den Luter'i cezalandırma isteği ile toplanan Worms şehrindeki diyet meclisi, Luter'i ölüme mahkum etmiş ve yakılmasına karar vermiştir. Ancak dostlarından, Saksonya Elektörü Akıllı Frederik, Luter'i kaçırtarak kendi malikanesinde saklamıştır. Luter bir yıllık süre içinde İncil'i Almanca'ya çevirmiştir.
• Luter'in düşüncelerinde "Kilise'yi düzeltmek için, onun elindeki bütün servetini almak lazımdır. Kilise ancak o zaman kendisine düşen görevleri yapar" vardı. Bu düşünceyi kendi çıkarları için uygun bulan , köylü-şövalye ve prensler, kilisenin Almanya'daki topraklarına saldırdılar. Şarlken, Diyet meclisiyle önce başka yerlere yayılmaması koşuluyla , Luterciliği kabul etmiş( 1529 ), bunun üzerine bu karara uymayıp onunla mücadele edilmesi üzerine ( bu kararların protesto edilmesi üzerine Luterci'lere Protestan denilmiştir.) Ogsburg Antlaşmasıyla ( 1555 ), Luterciliği ( Protestanlık ) resmen kabul etmiştir.
Ogsburg Antlaşması (1555) (Alman İmparatoru - Protestan Prensler)1. Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı.
2. Alman prensleri, istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbest oldular
3. Prensler kendi ülkeleri içindeki din işlerinin mutlak amiri oldular.
4. Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyen Almanlar, başka yerlere göç edebilecekti.

Fransa'da Reform Hareketleri
• Kalven adlı bir Fransız, Luter'e benzeyen görüşlerini, Fransa ve İsviçre'de yaymaya başladı. ( Fransa' da Protestanlık resmen yasaklanmış olduğu için etkili olamamış, İsviçre'ye geçmek zorunda kalmıştır )
• Kral IV.Hanri zamanında Nant Fermanı ile ( 1598 ), Kalvenist ve Protestanlara mezhep özgürlüğü tanındı. 

İngiltere'de Reform Hareketleri
• Kral VIII. Hanri, eşinden boşanıp sevdiği kızla evlilik yapmasına izin vermeyen Papa'dan ayrılmış, Kalvenizm ve Katolikliğin birleşmesinden oluşan "Anglikanizm" mezhebi ve kilisesini kurmuştur.
• Kraliçe I. Elizabet zamanında ( 1588 - 1603 ) Anglikanizm resmi mezhep olarak tanınmıştır. 

İskoçya'da Reform Hareketleri
• Reform hareketleri halk tarafından gerçekleştirildi.
• İskoçya'da din işleri halk tarafından seçilen "Presbiteri" denilen meclis tarafından yapıldığından, İskoçya'daki Kalvenizm Presbiteriyen olarak adlandırılmıştır. 

Diğer Ülkelerde Reform Hareketleri
İsveç, Norveç, Danimarkalılar "Protestanlık" mezhebini kabul ettiler.

Reform Hareketlerinin Sonuçları

• Avrupa' da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yanında, Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.
• Papa'lar eski güçlerini ve itibarlarını kaybettiler. Papa' ya bağlılık azaldı.
• Okullar Kilise'den alınarak halka verildi. Böylece laik eğitim sistemi kuruldu.
• Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde, kilisenin malları ve topraklarına el konuldu.
• Katolik kilisesi, kendisini düzeltmek zorunda kaldı.
• Katolik olarak kalan ülkelerde, başka mezheplere karşı mücadele edebilmek amacıyla " Engizisyon Mahkemeleri " kurulmuş, binlerce insanı ölüme göndermiştir.
• Avrupa'nın mezhep birliğinin bozulması, birliği sağlamaya çalışan Şarlken'in amacına ulaşamamasına neden olmuştur.


2018-06-04 05:29:50 Tarih

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Reform

Reform Nedir ? (Kelime Anlamı)
1. Reform - Düzeltme, ıslahat anlamında bir sözcük.2. Reform - 15. ve 17. yüzyıldaki bir Hıristiyanlık hareketidir.3. Bir sistem, kurum ya da yapının, zor ve tehdit edici yöntemlere başvurulmadan.. - Devamını Oku..

02 | Reform Hareketlerinin Sonuçları

1) Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır.
2) Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir.
3) Katolik.. - Devamını Oku..

03 | 2. Mahmut ile 3. Selim Reformları Arasındaki Farklar

3. Selim’in yenilikleri sadece Askeri alanda yapılmıştır. Ancak 2. Mahmut dönemindeki yenilikler: Hukuksal, yönetim, askerlik, eğitim, ekonomi, siyasal, kültürel ve edebi alanda gerçekleşmiştir. 3. Selim ve 2. Mahmut reformları.. - Devamını Oku..

04 | Reform Nedir

Reform nedir neden reform hareketleri oldu dünyayı nasıl etkiledi. Reform nerede nasıl başladı. Reformun sonuçları etkileri ve önemi. Bir de reformun Osmanlı'ya etkileri nelerdir? - Soruya Git..

05 | Osmanlı devletinin reform hareketini destekleme amacı

Osmanlı devletinin reform hareketini destekleme amacı nedir? - Soruya Git..

06 | Reformu ingilterede ilk kim başlatmıştır?

Reformu ingilterede ilk kim başlatmıştır?????????? - Soruya Git..

Rönesans Ve Reform Resimleri

 • 12
  Reform Kavram Haritası 1 yıl önce
  Reform Kavram Haritası
 • 8
  Rönesans ve Reform Süreci 1 yıl önce
  Rönesans ve Reform Süreci
 • 5
  Rönesans ve Reform Nedir 1 yıl önce
  Rönesans ve Reform Nedir
 • 5
  Rönesans Kavram Haritası 1 yıl önce
  Rönesans Kavram Haritası

Rönesans Ve Reform Sunumları

 • 4
  Dosyayı Göster
  1 yıl önce
  Rönesans ve Reform Slayt (Sunum-Pptx)
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  AVRUPA TARİHİYENİÇAĞDA

  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Yeni Çağ Avrupa’sının Genel ÖzellikleriFeodalite (derebeylik) yıkıldı.Mutlak krallıklar ( monarşi) kuruldu.Kilise’nin gücü azaldı.Papazların devlet işlerine karışmaları engellendi.Ticaret faaliyetleri bölgesel olmaktan çıktı. Bütün Avrupa’ya ve kıtalara yayıldı.I-Teknolojik GelişmelerA) Barutun ateşli silahlarda kullanılması.-Derebeylik yıkıldı,mutlak krallıklar (monarşi) kuruldu-Güçlenen krallar papaların etkilerine son verdiler-Şövalyelik olgusuna son verildi,sürekli ordular kuruldustyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  B) Kağıt ve matbaanın yayılması.-Çok sayıda kitap basılmış ve ucuza satılmıştır-Okur yazar sayısı artmıştır-Bilim kültür ve düşünce hayatı gelişmiştir.-Rönesans ve reform hareketlerine zemin hazırlanmıştır-Skolastik düşünce yerine pozitif düşünceye bırakmıştır.C) Pusula, gemicilik ve haritacılığın gelişmesi. Coğrafi keşifler gerçekleştiYeni ticaret yolları bulundustyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  6. Sayfa
  6- Avrupalıların Hıristiyanlığı Avrupa dışına yaymak istemeleriD) Coğrafi KeşiflerCoğrafi keşiflerin Sebepleri 1- Pusula, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin gelişmesi2- Avrupalıların Hindistan hammadde kaynaklarına ulaşmak istemeleri3- Ticaret yollarının Türklerin elinde olması4- Uzak doğudan gelen malların Avrupalılara pahalıya mal olması5- Ticaretin gelişmesiyle Avrupa’da az bulunan altın ve gümüşe daha fazla ihtiyaç duyulmasıstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  YAPILAN KEŞİFLER1- Ümit Burnu’nun Bulunması:Portekizli denizci Bartelmi Diaz, 1487’de yeni bir umut kaynağı olan Ümit Burnu’nu keşfetmiştir. 1497’de Portekizli gemici Vasko Dö Gama Hindistan’a ulaşmıştır. Böylece Hint Deniz yolu Portekizlilerin eline geçti. Osmanlı Devleti, ekonomik yönden olumsuz etkilenmiştir. 2- Amerika’nın Keşfi:İspanyol denizci Cristoph Colomb 1492’de Hindistan sandığı Amerika’ya ulaşmıştır. Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu Portekizli denizci Americo Vespuçi ispatlamış ve kıtaya adını vermiştir.3- Dünya’nın DolaşılmasıPortekizli Macellan Dünya’nın yuvarlaklığını ispatlamak için sürekli batıya doğru hareket etmiştir. Ölmesi üzerine arkadaşı Del Kano seyahati 1522’de tamamlamış ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  Coğrafi Keşiflerin SonuçlarıYeni Ülkeler, bitkiler, medeniyetler ve hayvan türleri keşfedildi.Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imp. kurdular.Değerli madenler Avrupa’ya taşındı Avrupa’da zenginlik kaynağı altın vs oldu.Yeni ticaret yolları bulundu, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti.Akdeniz Limanları önemini kaybetti,Atlas Okyanusundaki Limanlar önem kazandılar.Avrupa devletleri arasında sömürgecilik savaşları başladıTicaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti.Hıristiyanlık keşfedilen yerlere yayıldı.Kiliseye güven ve dini inançlar zayıfladı, çünkü kilisenin dünya ile ilgili bilgilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı.Osmanlı devleti ve İslam dünyası olumsuz yönde etkilendi.Rönesans ve reforma ortam hazırlandı.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  10. Sayfa
  RÖNESANSAvrupa da XV. ve XVl. YY’larda Önce İtalya da başlayıp sonra tüm Avrupa'ya yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanlarındaki, yenilik, gelişme ve anlayışlara RÖNESANS (Yeniden Doğuş) denir.Rönesans’ın SebepleriHaçlı seferleri ile İslam dünyasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin batıya taşımasıEski Roma ve Yunan uygarlığına ait eserlerin incelenmesiMatbaanın etkisiCoğrafi keşiflerin etkisiyle düşünce ve sanat eserlerine değer veren MESEN sınıfının ortaya çıkmasıAvrupa'da Üstün yetenekli sanatçıların yetişmesiYazar, şair ve sanatçıları koruyan kişilerin bulunmasıİlk Olarak İtalya da başlamıştır,Rönesans’ın İtalya’da Başlama SebepleriCoğrafi konumu, İslam dünyasına yakınlığı, ortada bulunmasıİtalyan şehir devletlerinin zenginliğiHıristiyanlığın dini merkezi olmasıSanatçıların korunmasıstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  12. Sayfa
  RÖNESANS;İlk Olarak HÜMANİZMA akımı ile edebiyat alanında başlamıştırYunanca,İbranice ,Latince metinleri inceleyenlere Hümanist doğan akıma da hümanizma denirResim heykeltıraş mimari alanlarda da etkili olmuştur. Rönesans'ın SonuçlarıAvrupa’da Skolastik düşünce yıkılmış, deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce doğmuşturBilim sanat ve edebiyatta yeni düşünceler ortaya çıkmıştırTeknoloji ve sanayinin gelişmesine zemin hazırlanmıştır.Reform hareketlerinin başlaması sağlanmıştırstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  REFORMXVI.YY da Katolik mezhebindeki bozulmalar karşısında İlk olarak Almanya'da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına Reform denir. Reformun SebepleriKatolik kilisenin bozulması İncil’in Latinceden İngilizce Fransızca Ve Almanca gibi ulusal dillere çevrilmesiyle din adamlarının söyledikleriyle İncil’de yazılanların uymadıklarının görülmesiRönesans’ın etkisiyle özgür düşüncenin yayılmasıKilisenin elindeki yetkilerle halkı sömürmesiEndülijans sorunu, para karşılığında günahların affı ve cennet vaadistyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Reform’un Almanya’da Ortaya Çıkma Nedenleri1- İncil’in ilk olarak Almancaya çevrilmesi2- Almanya’da siyasi birliğin olmaması3- Katolik Kilisesi’nin ekonomik ve siyasi baskı uygulaması4- Alman hümanistlerin etkili olması. style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Katolik kilisesi

  16. Sayfa
  Reformun ortaya çıkışı ve Yayılmasıİlk olarak Almanya’da Martin Luther Başlatmıştır.1517 de Wittenberg kilisenin kapısına bildiri asan Luther, -Papalığın günah affı yetkisinin olmadığını -Allah ile Kul arasına kimsenin giremeyeceğini -Endülijansın bir suç olduğunu açıklamıştır Bu fikirler fakir Alman halkı arasında büyük ilgi görür Papa X. Leon, Martin Luther’i Aforoz eder Luther Aforoz kağıdını herkesin gözü önünde yırtar Papa Şarlken’den Luther'in İdamını ister ancak Saksonya prensi Luther’i korur Luther'in görüşlerinin etkisiyle ayaklanan halk ve şövalyeler kilise mallarını yağmalarlarstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  17. Sayfa
  Şarlken sorunu çözmek için Diyet Meclisini Toplamıştır (1529)Burada alınan kararlara Alman Prensleri Protesto ettiler. Bu nedenle yeni oluşan mezhebe PROTESTANLIK denmiştir.Almanya da 25 yıl süren mücadeleler sonunda taraflar arasında OUGSBURG ANLAŞMASI imzalanarak Protestanlık resmen tanınmıştır. (1555)Halk bağlı olduğu hükümdar ve ya prensin kabul ettiği mezhebe girecekti.(Henüz din ve mezhep özgürlüğünün olmadığı görülmektedir)-Almanya dışında;Fransa’da Kalven Kalvenizm’i kurdu.1598 de Nant Fermanı ile mezhepler serbest bırakıldı.İngiltere’de Kral VIII. Henry Anglikan Kilisesini kurarak kendisine bağladı (Anglikanizm)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  Reformun SonuçlarıAvrupa da Mezhep birliği bozulduProtestanlık, Kalvenizm, ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştırKatolik kilisesi kendine çeki düzen vererek Hıristiyanlığın yayılmasına çalışmıştır.Papa ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları yağmalanmış,topraklarına el konulmuşturOkullar, kiliselerin elinden alınarak laik eğitim kurumları açılmıştır. Böylece kilisenin eğitim ve bilim üzerindeki baskıları ortadan kalkmıştır.Osmanlılar Hıristiyanlığı parçalamak için Reformu desteklemiştir, bu sayede Osmanlının Avrupa içlerine ilerlemesi kolaylaşmıştır.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  KONU BiTTiTEŞEKKÜRLERstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

Rönesans Ve Reform Videoları

 • 8

  1 yıl önce
  7. Sınıf Sosyal Bilgiler - Rönesans ve Reform Hareketleri
 • 1

  10 ay önce
  Rönesans Ve Reform

Rönesans Ve Reform Soru & Cevap

Rönesans Ve Reform Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız